ศาลจังหวัดพิมาย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • --ศาลจังหวัดพิมาย Phimai Provincial Court : โทรศัพท์ประชาสัมพันธ์ 044-481334 โทรศัพท์/โทรสาร 044-481338--

ศาลจังหวัดพิมาย วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.30 นาฬิกา นางสาวเพียงจิตต์ คล้ายสวน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิมาย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างศาลจังหวัดพิมายร่วมกันปรับ ภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารศาลจังหวัดพิมาย เพื่อให้มีความร่มรื่นสวยงาม และเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดพิมาย ณ ศาลจังหวัดพิมาย ตำบล ในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ศาลจังหวัดพิมาย วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.30  นาฬิกา นางสาวเพียงจิตต์ คล้ายสวน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิมาย  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างศาลจังหวัดพิมายร่วมกันปรับ     ภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารศาลจังหวัดพิมาย เพื่อให้มีความร่มรื่นสวยงาม  และเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดพิมาย  ณ ศาลจังหวัดพิมาย ตำบล ในเมือง อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา


เอกสารแนบ