ศาลจังหวัดพิมาย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • --ศาลจังหวัดพิมาย Phimai Provincial Court : โทรศัพท์ประชาสัมพันธ์ 044-481334 โทรศัพท์/โทรสาร 044-481338--

ศาลจังหวัดพิมาย วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 นาฬิกา นางสาวเพียงจิตต์ คล้ายสวน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิมาย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยศาลจังหวัดพิมายและซักซ้อมการอพยพหนีไฟ แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดพิมาย เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำศาลและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อให้มีความรู้และประสบการณ์ สามารถระงับเหตุและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ณ ศาลจังหวัดพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ศาลจังหวัดพิมาย วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 นาฬิกา นางสาวเพียงจิตต์ คล้ายสวน  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิมาย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยศาลจังหวัดพิมายและซักซ้อมการอพยพหนีไฟ แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดพิมาย เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำศาลและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อให้มีความรู้และประสบการณ์ สามารถระงับเหตุและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ณ ศาลจังหวัดพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา