ศาลจังหวัดพิมาย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • --ศาลจังหวัดพิมาย Phimai Provincial Court : โทรศัพท์ประชาสัมพันธ์ 044-481334 โทรศัพท์/โทรสาร 044-481338--

ศาลจังหวัดพิมาย วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 นาฬิกา นางสาวเพียงจิตต์ คล้ายสวน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิมาย เป็นประธานเปิดโครงการอมรมภาษาต่างประเทศหลักสูตร ?การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและการสื่อสาร? แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลจังหวัดพิมาย เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศาลจังหวัดพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ศาลจังหวัดพิมาย วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 นาฬิกา นางสาวเพียงจิตต์ คล้ายสวน  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิมาย เป็นประธานเปิดโครงการอมรมภาษาต่างประเทศหลักสูตร ?การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและการสื่อสาร? แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลจังหวัดพิมาย เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศาลจังหวัดพิมาย  อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา


เอกสารแนบ