ศาลจังหวัดพิมาย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • --ศาลจังหวัดพิมาย Phimai Provincial Court : โทรศัพท์ประชาสัมพันธ์ 044-481334 โทรศัพท์/โทรสาร 044-481338--

ศาลจังหวัดพิมาย วันที่ 2 มีนาคม 2560 นางสาวเพียงจิตต์ คล้ายสวน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิมาย มอบหมายให้นางสาวไพเราะ ประสารกลาง นิติกรชำนาญการ นางสาววลาลักษณ์ นิสดลเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ นางสาวนันท์นภัส คงคาและนายธนศักดิ์ ศิรินาโพธิ์ นิติกร กลุ่มงานบริการประชาชนและงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้กฎหมายตามโครงการ ?เผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน? ณ วัดใหม่หนองบัวรี หมู่ที่ 2 ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนเข้าร่วมรับฟังประมาณ 400 คน

ศาลจังหวัดพิมาย วันที่ 2 มีนาคม 2560 นางสาวเพียงจิตต์ คล้ายสวน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิมาย มอบหมายให้นางสาวไพเราะ ประสารกลาง นิติกรชำนาญการ นางสาววลาลักษณ์ นิสดลเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ นางสาวนันท์นภัส คงคาและนายธนศักดิ์ ศิรินาโพธิ์ นิติกร กลุ่มงานบริการประชาชนและงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้กฎหมายตามโครงการ ?เผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน? ณ วัดใหม่หนองบัวรี หมู่ที่ 2 ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนเข้าร่วมรับฟังประมาณ 400 คน


เอกสารแนบ