ศาลจังหวัดพิมาย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • --ศาลจังหวัดพิมาย Phimai Provincial Court : โทรศัพท์ประชาสัมพันธ์ 044-481334 โทรศัพท์/โทรสาร 044-481338--

ศาลจังหวัดพิมาย วันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 11.00 นาฬิกา นางสาวเพียงจิตต์ คล้ายสวน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิมาย มอบหมายให้นางสาวไพเราะ ประสารกลาง นิติกรชำนาญการ นางสาวนันท์นภัส คงคา นิติกร และนายธนศักดิ์ ศิรินาโพธิ์ นิติกร เผยแพร่ความรู้กฎหมายทางสถานีวิทยุในรายการ ?กฎหมายน่ารู้สู่ประชาชนโดยศาลจังหวัดพิมาย? ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา

ศาลจังหวัดพิมาย วันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 11.00 นาฬิกา นางสาวเพียงจิตต์ คล้ายสวน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิมาย  มอบหมายให้นางสาวไพเราะ ประสารกลาง นิติกรชำนาญการ นางสาวนันท์นภัส    คงคา นิติกร และนายธนศักดิ์  ศิรินาโพธิ์ นิติกร เผยแพร่ความรู้กฎหมายทางสถานีวิทยุในรายการ  ?กฎหมายน่ารู้สู่ประชาชนโดยศาลจังหวัดพิมาย? ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา


เอกสารแนบ